Past Events

2016

14-13 Kirigaoka-machi, Shinjuku-ku, Tokyo (Jingu Gaien Outer Garden Playground) Mori no Beer Garden @Jingu Gaien
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
1-3-11 Dogenzaka, Shibuya-ku Ichiban Bldg 3F Hobgoblin Shibuya

2015

1-3-11 Dogenzaka, Shibuya-ku Ichiban Bldg 3F Hobgoblin Shibuya
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
Nihombashi Muro-machi 1-4-1 Chuo-ku, Tokyo Nihonbashi Mitsukoshi Dept Store Rooftop Beer Garden
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten