Past Events

2016

Thu
Jul
07
14-13 Kirigaoka-machi, Shinjuku-ku, Tokyo (Jingu Gaien Outer Garden Playground) Mori no Beer Garden @Jingu Gaien
Fri
May
13
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
Fri
Mar
18
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
Fri
Jan
29
1-3-11 Dogenzaka, Shibuya-ku Ichiban Bldg 3F Hobgoblin Shibuya

2015

Fri
Dec
11
1-3-11 Dogenzaka, Shibuya-ku Ichiban Bldg 3F Hobgoblin Shibuya
Fri
Oct
09
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
Fri
Aug
14
Nihombashi Muro-machi 1-4-1 Chuo-ku, Tokyo Nihonbashi Mitsukoshi Dept Store Rooftop Beer Garden
Fri
Jun
19
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
Fri
Apr
24
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten
Fri
Feb
20
1-3-10 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo Za Watami, Ginza-dobashi-ten